Ponúkame Vám

  • Kompletné odčerpanie tukových zrazenín z lapača tukov.
  • Prečistenie prítokového a odtokového potrubia.
  • Ekologická likvidácia obsahu lapaču tukov.
  • Očistenie stien lapača vysokým tlakom vody.
  • Vystavenie dokladu o vyčistení a ekologickej likvidácií odpadu.
  • Fyzická kontrola lapača tukov.

Odpadové tuky a oleje sú odpadom predovšetkým z kuchynských zariadení a potravinárskych firiem. Oleje a tuky sa nesmú dostávať do odpadového systém, kde by mohli spôsobiť znečistenie alebo upchanie odpadového potrubia. Pre správne fungovanie lapača tukov je potrebné jeho pravidelné čistenie a odvoz obsahu lapača tukov na ekologické zlikvidovanie.

Lapač tukov musí byť pravidelne vyprázdnený, čistený a udržiavaný v súlade s platnou legislatívou o likvidácií odpadov. Interval na údržbu lapača tukov závisí od veľkosti lapača tukov, kalového priestoru a od objemu olejov a tukov v odpadoch.